หน้าหลัก > ข่าว > สื่อโสตทัศน์/วารสารใหม่ > ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคใต้ตอนล่าง : แรงขับดัน ผลการดำเนินงานและอุปสรรค
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคใต้ตอนล่าง : แรงขับดัน ผลการดำเนินงานและอุปสรรค

admin admin2
31 ตุลาคม 2561 10:36:08


นพรัตน์ ทองเต็มดวง และธัญรดี ทวีกาญจน์.  (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม).  ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร        เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคใต้ตอนล่าง : แรงขับดัน ผลการดำเนินงาน และอุปสรรค. วารสาร        วิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  29(2), 111-120.


        ผลการวิจัยพบว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีแรงขับดันในดำเนินกิจการตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานใหญ่ในส่วนกลางมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อผู้คนและชุมชนเป็นอันดับแรก และรองลงมาคือ การดำเนินงานเพื่อผลกำไรเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลักDownload