หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ (National Data Exchange Platform Blueprint)
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ (National Data Exchange Platform Blueprint)

SSRU ADMIN
14 พฤษภาคม 2562 16:04:18

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม       การสัมมนาเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ (National Data Exchange Platform Blueprint) โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอผลการดําเนินโครงการและเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ และเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการภายในภายรัฐ ให้เป็นที่รับรู้ยอมรับในวงกว้าง จะนํามาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาระบบที่สมบูรณ์ของแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลของชาติอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น