หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ”

SSRU ADMIN
31 สิงหาคม 2561 15:58:15


วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ได้กล่าวเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ” ให้แก่บุคลากรของสำนักฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพล จันทร์ฤทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย


โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะนานาชาติภายในปี 2573 โดยตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ ห้องประชุมศูนย์สื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ