หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561

auk sin
26 มิถุนายน 2561 11:05:27


วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้และคณะกรรมการ

โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 รอบ 8 เดือน รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการจัดการความรู้ (KM) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 รอบ 4 เดือน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน รายงานผลการจัดทําผังกระบวนการปฏิบัติงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานเรื่องบัตร Smart Card to Smart University ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ ประจําปี 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561)