หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561

SSRU ADMIN
13 มิถุนายน 2561 10:03:31

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ) และคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เข้าร่วมประชุม

โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย รายงานผลการปรับปรุง SSRU Application รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินงานของโครงการวาระสำคัญประจำปี Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณประจำปี 2561 สิ้นไตรมาส 3 (ตุลาคม2560 – พฤษภาคม 2561)

ในช่วงท้ายการประชุม ทางผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารสำนักฯ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเป็นตัวแทนคณะกรรมการประจำสำนักฯ


#ssru #library #arit
www.facebook.com/ssru.library
www.facebook.com/ITCenterSSRU
www.arit.ssru.ac.th
www.library.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th