หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมทบทวน JD
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมทบทวน JD

SSRU ADMIN
31 สิงหาคม 2561 15:57:27


วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมทบทวน JD กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และคณะกรรมการ


โดยทางผู้บริหารและคณะกรรมการ ได้ร่วมกำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานเพื่อประเมินผลความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะดำเนินการสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและติดตามผลงานในภาพรวม เพื่อรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารสำนักฯต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2