หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริต

SSRU ADMIN
24 พฤษภาคม 2561 10:14:34


วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริตและพัฒนาจิตแบบบูรณาการเพื่อการทำงานแบบผาสุก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมด้วย อาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ โดยในการอบรมครั้งนี้ ทางสำนักฯได้รับเกียรติจาก คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หัวหน้าห้องสมุดมารวย) มาเป็นวิทยากรในการอบรมบรรยาย ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริต”

โดยในการอบรม ทางวิทยากรได้อธิบายถึงการใช้อำนาจที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น และในหัวข้อการทุจริตซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงาน การเสนอ การให้ หรือการรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ แต่ยังครอบคลุมถึงระหว่างตัวบุคคลด้วยกันเอง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรม Kantary Bay จังหวัด ระยอง