หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริตและพัฒนาจิตแบบบูรณาการเพื่อการทำงานแบบผาสุก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริตและพัฒนาจิตแบบบูรณาการเพื่อการทำงานแบบผาสุก

SSRU ADMIN
24 พฤษภาคม 2561 10:09:22


วันที่ 21พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริตและพัฒนาจิตแบบบูรณาการเพื่อการทำงานแบบผาสุก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมด้วย อาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ โดยในการอบรมครั้งนี้ ทางสำนักฯได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล และ คุณศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรในการอบรมบรรยายและฝึกปฏิบัติภายใต้หัวข้อ "พัฒนาจิตแบบบูรณาการเพื่อการทำงานแบบผาสุก"

โดยเนื้อหาในการอบรมทางวิทยากร ได้เน้นกิจกรรมกลุ่มซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ดีมีมิตรภาพ เพื่อสนับสนุนในการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมไปถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีของจริยธรรม โดยบรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานเรียกรอยยิ้มให้แก่บุคลากรของสำนักฯตลอดการอบรม และในช่วงท้ายการอบรม ทางผู้บริหาร ทีมวิทยากร และบุคลากรร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรม Kantary Bay จังหวัด ระยอง