ประวัติความเป็นมา


      พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ จึงมี ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการภาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พุทธศักราช 2548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548 กำหนดให้สำนักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยบริการ การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 หน่วยงานย่อย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ และศูนย์ให้บริการ 3 ศูนย์ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิทยบริการ ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทางการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์แต่ละแห่งมีประวัติ ความเป็นมาดังนี้


ศูนย์วิทยบริการ
      มีพัฒนาการมาจากห้องสมุดโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2480 ณ อุโมงค์ใต้เนินพระนางฯ เป็นการชั่วคราว ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารสายสุทธานพดล พุทธศักราช 2500 ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคาร 1 (อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์) มีขนาด 2 ห้องเรียน ระยะนี้ห้องสมุดเริ่มปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบสากลนิยมต่อมาในปีพุทธ ศักราช 2517 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอสมุด 2 ชั้น เป็นอาคารเอกเทศและได้รับการเปลี่ยนฐานะจากห้องสมุดมาเป็นหอสมุด วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการอำนวยการหอสมุด ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานหอสมุดเป็นไปตามหลักวิชาวิชาบรรณารักษศาสตร์ อย่างแท้จริง ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518

      พุทธศักราช 2535 วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏ” ส่วนในงานของฝ่ายหอสมุดได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ดำเนินงาน โดยใช้โปรแกรม MiniMicro CDS/ISIS

      พุทธศักราช 2538 วิทยาลัยครูได้เปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏ” อย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ ได้กำหนดให้ฝ่ายหอสมุดมีฐานะเปลี่ยนไปเป็น “ สำนักวิทยบริการ ” และสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารสำนักวิทยบริการ 4 ชั้น สร้างเสร็จเรียบร้อยในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2541 หลังจากนั้นได้ทำทางเดินเชื่อมอาคารหอสมุดเก่ากับอาคารหลังใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า“อาคารเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 6 รอบ และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 สำนักวิทยบริการเริ่มเปิดบริการให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ โดยนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Alice for Windows มาใช้

      ต่อมาปีพุทธศักราช 2543 ได้มีการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 ขึ้นเพื่อขยายการให้บริการตำราวิชาการ และงานวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งตำราวิชาการในโครงการตำราราชภัฏเฉลิมพระเกียรติฯ และห้องสมุดศูนย์พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยได้เปิดบริการให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ปลายปี พ.ศ. 2544 สถาบันฯ มีนโยบายสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาเคียงข้างอาคารหอสมุด จึงจำเป็นต้องรื้อถอนอาคารหอสมุดในส่วนที่เป็นสำนักงานของฝ่ายเลขานุการ สำนักวิทยบริการ จึงต้องยุบห้องสมุดสำหรับคนพิการ เพื่อใช้พื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานฝ่ายเลขานุการ ย้ายมุมเด็กไปจัดไว้ที่ ชั้น 1 ห้องโถงหน้าลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

      พุทธศักราช 2547 คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ (สปศ.) ได้เสนอยกฐานะให้สถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2547

      พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ และสำนักวิทยบริการ ได้เปลี่ยนฐานะเป็นศูนย์วิทยบริการ ขึ้นอยู่กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

      สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมชื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และบริการ ได้ประกาศและจัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 ที่ทำการสำนักงานอยู่ที่ 127 หรือ 1127 อาคาร 1 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การฝึกอบรมและบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยฯ

      พุทธศักราช 2529 ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไมโครคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการการซ่อมบำรุง ไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

      พุทธศักราช 2529-2532 ได้ทำโครงการความร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ ให้แก่คณาจารย์ของสถาบันราชภัฏทั้ง 36 แห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 6 รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต ได้แก่ การประมวลผลแฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ และโครงสร้างข้อมูล ได้มีอาจารย์ผู้สอนในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์จากสถาบันราชภัฏผ่านการอบรมทั้ง สิ้นประมาณ 250 คน

      ตั้งแต่ พุทธศักราช 2529 มาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้บริการแก่ชุมชน โดยการฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ประชาชน, หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และบุคคลภายนอก มากกว่า 150 รุ่น หรือประมาณ 3,000 กว่าคน

      ต่อมาพุทธศักราช 2542 รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีนโยบายให้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง หรือ CEO รับผิดชอบทางด้าน IT (Information Technology) จึงได้มีการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการแต่งตั้ง CEO ขึ้น

       พุทธศักราช 2542 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้ประกาศโครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริการด้านการฝึกอบรมด้าน IT ให้แก่ บุคลากร และบุคคลภายนอก บริการและดูแลระบบ IT ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถาบัน พร้อมทั้งดูแลแผนแม่บทด้าน IT ของสถาบัน โดยสถาบันฯ มีการประกาศโครงสร้างการบริหารและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร และฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2543

      สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำแผนแม่บท IT ของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาขึ้นในพุทธศักราช 2543 เป็นแผนแม่บทที่ใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2544 ได้มีการวางระบบสนับสนุนขั้นพื้นฐานหรือ IT Infrastructure ได้แก่ระบบเครือข่ายความเร็วสูงของสถาบัน ในระบบ Gigabit System ระบบ EPR สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลสถาบัน และระบบ Web-based Instruction สำหรับการเรียนการสอน

      จนกระทั่งพุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา และในปีต่อมา พุทธศักราช 2548 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนฐานะตามโครงสร้างองค์กรใหม่ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...