สถาบันสุขภาพและการแพทย์ผสมผสานตรัยยา


สถาบันสุขภาพและการแพทย์ผสมผสานตรัยยา (TRIA Integrative Wellness and Medical Institute)

TRเค (ตรัยยา) คือ ศูนย์บําบัดฟื้นฟูสุขภาพชั้นนําแบบครบวงจร ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตร นับเป็นศูนย์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยี ทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ากับการรักษาแบบการแพทย์ทางเลือก ภายในออกแบบและตกแต่งให้ บรรยากาศเสมือนโรงแรม สื่อความรู้สึกผ่อนคลายในแบบสปา ส่งผลให้ผู้เข้ามาใช้บริการไม่รู้สึกแม้ แต่น้อยว่าที่นี่เป็นคลินิกรักษาโรค จุดเด่นของสถาบันสุขภาพและการแพทย์ผสมผสานตรัยยา เน้นแนะนําในด้านการรักษาสุขภาพแบบ ธรรมชาติบําบัดโดยปราศจากสารเคมีตลอดจนให้ความรู้ด้านโภชนาการการออกกําลังกายที่ถูกต้อง และการบริการสปา เน้นการดูแลสุขภาพในรูปแบบธรรมชาติบําบัดด้วยทีมแพทย์และบุคลากรทาง การแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยให้ความสําคัญกับการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคล สปาหลากหลาย โปรแกรมให้เลือกสรร การนวดเพื่อความ ผ่อนคลาย รวมถึงการทํา Treatment เพิ่มความสมดุล และความชุ่มชื่นให้กับผิว

การดูแลสุขภาพ (Fitness) โปรแกรมการออกกําลังกายที่ออกแบบให้แต่ละบุคคลตามความ เหมาะสม เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพ และเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพ (Gourmet) เราเลือกสรรเมนูสุขภาพด้วยวัตถุดิบที่ปราศจากสารพิษ มีประโยชน์ ต่อร่างกาย ด้วยโปรแกรมรายการอาหารและโปรแกรมควบคุมน้ําหนักเฉพาะรายบุคคล

ส่วนบริการต่างๆ ประกอบด้วยห้องสําหรับให้คําปรึกษาทางด้านการรักษาพยาบาล 20 ห้อง ห้องสําหรับการรักษาและดูแลรูปร่าง 40 ห้อง ห้องพิเศษสําหรับการรักษาด้วยวารีบําบัด 4 ห้อง ตลอดจนสระว่ายน้ํากลางแจ้งความยาว 20 เมตร และศูนย์ออกกําลังกายแบบเต็มรูปแบบ