ปีงบประมาณ 2560


การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand ๔.๐(นุชจรี เกตุสุวรรณ์)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand ๔.๐(อรทัย ลีใส)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand ๔.๐(ชนิดา ชิราพฤกษ)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand ๔.๐(พูลศิริ พรหมกูล)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand ๔.๐(พูลศิริ พรหมกูล)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand ๔.๐(กรกฤช น่วมจิตต์)

การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand ๔.๐(อนงค์ มะลิวรรณ์)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(รัตนา โพธิ์โต)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(ธนชาติ นาที)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำนักวิทยฯ(อริสรา สงเคราะห์)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(กฤษฎีกา แก้วกรอง)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(อโณทัย อรุณเรือง)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(วราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(อริสรา วงเคราะห์)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(ศิริภรณ์ โกมลสิงห์)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(ชนิดา ชิราพฤกษ)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(ณัฐ พลอยอ่อง)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(รักชนก รัตนะ)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(โสพิชญ์ สุขเจริญ)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(โสพิชญ์ สุขเจริญ)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(อภิชาติ บูสะมัญ)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(ธเนตร มะนิก)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(นิคม อรุณฉาย)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(รัชนก ทองขาวขำ)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(วารุณี เอกพันธ์)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(สรุวิช สุนทรเสนีย์กุล)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(ธนะฉัตร เอกฉัตร)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(หัตถยารักษ์ เอมศรีกุล)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(ณัชชญา ลีเกษม)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(หัตถยารักษ์ เอมศรีกุล)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(น้อย อรุณศรี)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(สุริยา นิชาญ)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(สุรวิช สุนทรเสนีย์กุล)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(วารุณี เอกพันธ์)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(ชนะกานต์ พงศาสนองกุล)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(อโณทัย อรุณเรือง)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(นิคม อรุณฉาย)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(กฤษณา อยู่พวง)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(สุริยา นิชาญ)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(ชนะกานต์ พงศาสนองกุล)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(วราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์)

ประเทศไทย ๔.๐ กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา(วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(สุภาพร วงษา)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(รุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(สุณีพร ศรีฤทธิชัย)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(วาศินี ศรีชูเปี่ยม)

ประเทษไทย ๔.๐ กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(อัครเดช สินแต่ง)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(ศิริภรณ์ โกมลสิงห์)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(อภิชาติ บูสะมัญ)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(จรูญพันธ์ สหนาวิน)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(ธนะฉัตร เอกฉัตร)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(ธนชาติ นาที)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(สมใจ อินทรวารี)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(ณัฐ พลอยอ่อง)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(กฤษฎีกา แก้วกรอง)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(รักชนก รัตนะ)

ประเทศไทย ๔.๐ กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา(สุภาภรณ์ ใจสุข)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(รุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(พีรพล แก้วอำไพ)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(อัครเดช สินแต่ง)

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(โสพิชญ์ สุขเจริญ)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(สุธาสินี ยกระดับชั้น)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(จรูญพันธ์ สหนาวิน)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(สมใจ อินทรวารี)

ประเทศไทย ๔.๐ กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา(นิธิมา แก้วมณี)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(ธเนตร มะนิก)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย(ณัชชญา ลีเกษม)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ(จริยพร บัวระพันธ์)