หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > Miracle of Library ห้องสมุดที่เป็นมากกว่าห้องสมุด
Miracle of Library ห้องสมุดที่เป็นมากกว่าห้องสมุด

SSRU ADMIN
2018-08-31 10:10:59

โครงการ Miracle of Library

จัดทำโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา