plan


แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

1. เล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2564)

3. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ประจำปีงบประมาณ 2565

7. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 ประจำปีงบประมาณ 2565

11. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 ประจำปีงบประมาณ 2565

12. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 ประจำปีงบประมาณ 2565