หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์ IT
ศูนย์ IT

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle)
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle)เว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลั ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
รวมการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมการรองรับการใช้งานการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยร ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
องค์ความรู้การจัดการภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ความรู้การจัดการภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ>>> อ่าน FULL TEXT <<& ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
คู่มือการอบรม academic search
คู่มือประกอบการอบรมacademicsearch.pdf ...
21 ธันวาคม 2566 15:36:44
ให้นักศึกษา"ทุกชั้นปี" ที่ลงทะเบียนอบรม มาชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 23 ส.ค. 60 นี้เท่านั้น !!
ประกาศ !!! ให้นักศึกษา"ทุกชั้นปี" ที่ลงทะเบียนอบรม มาชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ภายในวันท ...
04 เมษายน 2561 10:08:59
ประกาศย้อนหลัง