หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ความต้องการรายงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ (BI) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ความต้องการรายงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ (BI) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา

admin tong
10 สิงหาคม 2565 15:02:29


วันที่ 10 สิงหาคม 2565  อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ความต้องการรายงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ (BI) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Unicon - University Connected) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings