หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี”

admin tong
22 สิงหาคม 2565 14:07:05


วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี” ให้แก่บุคลากรของสำนักฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช  หัวหน้าสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบุคลิกภาพที่ดี” อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายเรื่อง “การสื่อสารมารยาทในงานบริการ” และคุณสุรัสวดี แย้มประโคน นักวิชาการการศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี “สาธิตวิธีการแต่งหน้าและแนะนำเทคนิคการเลือกใช้เครื่องสำอาง” เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในการให้บริการที่ดีแก่บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม Conference 1 ศูนย์วิทยบริการ