หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 / 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 / 2564

admin tong
2021-11-26 16:53:18


วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย (ที่ปรึกษา) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดี (ที่ปรึกษา) กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กริช สมกันธา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพจน์ วนิชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ Ts. Dr. Khalid Bin Abdul Wahid Universiti Teknologi MARA โดยในที่ประชุมได้ร่วมกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายมาตรฐานทางวิชาการของวารสาร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสาร รวมไปถึงการเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ และพัฒนาให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet