หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักฯ > แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

SSRU ADMIN
2019-12-04 10:36:46

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


แผนยุทธศาสตร์5-60-64.pdf

แผนการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย.pdf

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ.pdf

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน.pdf

แผนบริหารความเสี่ยง2563.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง2563.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระยะ5ปี.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษ.pdf

แผนปฏิบัติการหารายได้.pdf